Programma

Programma

Zeeland Lokaal Logo 500

Provincie, gemeenten en waterschap samen aan de slag voor Zeeland.

 

Het lijkt erop, dat provinciale verkiezingen minder belangrijk zijn dan gemeenteraadsverkiezingen of verkiezingen voor het parlement.
Niets is minder waar. Het gekozen provinciebestuur haalt ook belastingen op bij de burger, het provinciebestuur maakt ongelooflijk veel regeltjes waardoor er voor de burger veel bureaucratie wordt veroorzaakt. Het provinciebestuur heeft een grote opdracht de economie in de provincie te stimuleren en daarmee ook de werkgelegenheid.

 

De Zeeuwse economie heeft fikse klappen uitgedeeld gekregen, waardoor vooral een flink stuk werkgelegenheid verloren is gegaan. Denk aan Neckermann, Philips Terneuzen, Sas glas, Zalco, Thermphos.
Ook tal van toeleveringsbedrijven in deze sectoren kregen het daardoor moeilijk. Ook de sluiting van Philip Morres in Bergen op Zoom heeft grote gevolgen voor de werkgelegenheid in Zeeland.

De beste manier om met name jongeren en ouderen kansen op werk te bieden is het aantrekken van bedrijven.
De gemeenten vragen we optimaal in te zetten op scholing en omscholing naar nieuwe beroepen.
De provincie heeft tot nu toe niet veel aandacht besteed aan werkgelegenheid voor kwetsbare groepen en jongeren.
Door het verdwijnen van de mogelijkheid in WSW verband te kunnen werken is een actief beleid nodig deze inwoners te ondersteunen.

 

Zeeland Seaports en Delta zijn twee verzelfstandigde bedrijven in het Zeeuwse, waar de provincie en de gemeenten gezamenlijk eigenaar van zijn.
Het havenbedrijf heeft tot nu toe nog geen dividend uitgekeerd, maar zich in het verleden vooral gericht op het aantrekken van zoveel mogelijk bedrijvigheid om daarmee de werkgelegenheid te vergroten.
Rentabiliteit van de investering kwam op een tweede plaats. Hierdoor wordt er te weinig 'verdiend' om dividend uit te keren aan de aandeelhouders.

 

 

Goed onderwijs hoort bij een stevig economisch beleid. Naast uitstekend basis en voortgezet onderwijs zal ook het MBO onderwijs onze volle aandacht krijgen. Om basisschoolvoorzieningen in de grensstreek te behouden zal een plan van aanpak worden opgezet om de 'weglek' van leerlingen naar Vlaanderen te voorkomen.

Cultuur en Kunst vormen een onlosmakelijk deel van onze beschaving. Ons Zeeuws Cultureel Erfgoed is hier een belangrijk onderdeel van. De provincie ondersteunt de gemeenten bij de uitvoering van hun taken op dit gebied.
Toegankelijkheid tot Cultuur en Kunst moet voor iedereen aantrekkelijk en laagdrempelig zijn.

Zeeland kent een heel diverse ruimtelijke indeling: Industrie, kleinschalige bedrijvigheid, MKB in allerlei verschijningsvormen, toerisme, landbouw,
visserij, natuurgroen en -blauw.
Het is dikwijls moeilijk een evenwicht te vinden om, rekening houdend met al deze belangen, tot een optimaal product te komen.

Het beleid om bestaande polders weer onder water te zetten vanwege afgesproken natuurcompensatie door de Rijksoverheid heeft terecht veel emotie en onbegrip opgeleverd.

Zeeland Lokaal is tegen ontpoldering.
Acties en niet meewerken aan de benodigde procedures voor ontpolderen hebben tot nu toe niet het gewenste resultaat opgeleverd.
Zeeland Lokaal zal zich dan ook vooral wenden tot de landelijke overheid om verdere ontpoldering te voorkomen. Daar ligt de sleutel om het bestaande beleid een andere wending te geven.

 

De provincie bevordert een evenwichtige ontwikkeling van steden en dorpen.
We kunnen nauwelijks spreken van steden in Zeeland. Toch is het goed rond een aantal voorzieningen, samen met de dertien gemeenten, afspraken te maken. Wij noemen het concentreren van onderwijsvoorzieningen,
zorgvoorzieningen, sport, ziekenhuizen en theaters. Door krachten te bundelen kan er op de genoemde terreinen voldoende kwaliteit ontstaan.

Wat Zeeland Lokaal betreft, zal de provincie een sturende factor moeten zijn in de verdere ontwikkeling rond alle aspecten van zorg.
We denken daarbij aan het sturen op samenwerking van alle actoren(onder andere Zorgsaam en ADRZ) in de ziekenhuiszorg.
We bevorderen samenwerking op het terrein van langdurige zorg.

Met name zal ook in deze sectoren een goede spreiding (Walcheren, Oosterschelderegio, Zeeuws Vlaanderen) van voorzieningen in de grotere en kleinere kernen moeten plaatsvinden.

 

Snelheidsbeperkingen zijn in het algemeen een goede zaak om weggebruikers tegen elkaar en zichzelf te beschermen.
Zeeland Lokaal vindt, dat er kritisch gekeken moet worden naar alle nu aanwezige drempels, versmallingen en dergelijke.
Kritisch omdat lang niet alle genomen maatregelen effectief zijn en irritatie opwekken bij de weggebruiker.
Als de verkeersveiligheid niet in het geding is, kunnen drempels, paaltjes, versmallingen en dergelijke verwijderd worden.

Voorzieningen moeten voor alle inwoners van onze provincie optimaal bereikbaar zijn. Dit kan door een fijnmazig netwerk aan openbaar vervoer tot stand te brengen. In het huidig OV plan is die fijnmazigheid mogelijk gemaakt door uit te gaan van hoofdlijnen met een op de vraag aangepast vervoer waarmee de reiziger de haltes op de hoofdlijn kan bereiken.
Zeeland Lokaal zal zich er sterk voor maken het OV tot in de kleinste dorpen mogelijk te maken door in stand houden van het netwerk.
Met name het vervoer met kleine bussen en het flexnet met taxivervoer zal een kans moeten krijgen zich te ontwikkelen.

Er zijn momenteel 13 gemeenten in onze provincie.
Naast de provincie hebben we het waterschap 'Scheldestromen'. Zeeland Lokaal wil dit zo houden.
Verdere gemeentelijke herindeling is voor ons geen optie. Door de gemeentelijke herindelingen in voorgaande periodes is de afstand bestuur-burgers te groot geworden. Inwoners herkennen hun vertegenwoordigers niet
meer. Ook de bedrijfseconomische winst welke zou ontstaan bij grootschaligheid is niet bereikt.
Meer bureaucratie en regelgeving is het resultaat geworden.

 

Door fikse tegenvallers, onder andere veroorzaakt door eerder beleid, is de financiële positie van onze provincie danig achteruit gehold.
Uiteraard was ook sprake van tegenvallers welke niet te voorzien zijn geweest. Denk aan het Delta dividend en de hoge kosten van herstructurering van de eigen organisatie en gesubsidieerde instellingen.
Zeeland Lokaal vindt dat organisatieontwikkeling geen stilstaand proces is en dat er voortdurend gezocht moet worden naar besparingen op de organisatie en bij de gesubsidieerde instellingen.